Са хьамсара наьна мотт

27 феврале РЦДО болхлоша д1айихьар йийла мероприяти наьна меттах лаьца.
Мероприяти тема: «Са хьамсара наьна мотт».
Х1ара къама ше-ший мотт ба. Мотт ба-кх вай оамал, вай г1улакх, вай 1адаташ белгалдар. Из ба вай эггара хьалха лерга хеза мотт.Вай наьна мотт ба-г1алг1ай мотт. Г1алг1ай метта б1аьхий багахбувцам ба. Моллаг1ча а багахбувцама жанр хьаийцача, к1оарга ма1ан долаш, хьехам луш я.Г1алг1ай зоахалол мишта хул хьекхар 6-10 класса дешархоша.Зоахалол чакхдоаккхаш халхар бал баьккхар.
Г1алг1ай мотт б1аьхий ба ший тайп-тайпара оазашца, корчамашца, тайп-тайпара д1ааларца. Тоъаргда вай г1алг1ай метта моллаг1а стих 1ойийшача.Дешархоша безам т1абодаш йийшар стихотворенеш наьна меттах лаьца. Х1ара байта хетаяь видеоролик яр.
Наьна меттах лаьца илли аьлар 6 классе дешархочо Албогачиева Раянас.
Баьча балхаца гучаяьлар метта хозал, цун к1айленаш.
Дешархоша дагалаьцар шоай мотт беза а ,из 1омабе а, лебе а , шоай меттала язде а ха дезалга. Мотт дикаг1а шаьрлургболаш хlара дийнахь к1езига дийша а деша дезалга, мотт лебе безалга , lомдаь дешаш хьакердадоахаш болх бе безалга кхетадир дешархоша. Тlаккха мара меттаоттаргбац из мерза мотт, селлара дукха нах тахан хьегаш бола.
Мероприяти кийчъяьраш г1алг1ай метта РЦДО хьехархой:Хамхой Хаваша Хадижат ,Доврбикнаькъан Хажмурада Зейнап.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *